สำหรับ หก.กทท..รร.จปร. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
รายงานการปรนิบัติบำรุง สิ่งอุปกรณ์
รายงานการปฏิบัติงานแผนกปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน IT
รายงานการปฏิบัติงานแผนกปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์ Computer
รายงานการ Monitor Network System
รายงานการตรวจสอบการบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์