คำแนะนำการใช้งานระบบ
 
1. การแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ใบแจ้งซ่อมได้จาก เมนู [ ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งซ่อม ]
2. การนำส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร
  นำใบแจ้งซ่อม พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการซ่อม ส่ง กทท.รร.จปร. ในวัน และเวลาราชการ
กรณีมิได้ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งซ่อม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในวันนำส่งซ่อมอุปกรณ์
ณ กทท.รร.จปร. พร้อมลงนามเอกสารแจ้งซ่อม
3. การติดตามมผลการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ท่านสามารถติดตามผลการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้จากเมนู [ ติดตามผลการซ่อม ]
4. ติดต่อ - สอบถาม ข้อมูล จ.ส.อ.เฉลิมชัย ตระกูลจันทรศิริ โทร. 62753